EVOLUȚIE UMFCD – TRECUTUL RECENT ȘI PERSPECTIVE

Indiferent că ne referim la studiile de Licență, Masterat, Doctorat, Rezidențiat sau la cursurile de pregătire postuniversitară, studenții/rezidenții reprezintă, în mod incontestabil, nucleul preocupărilor Universității, interesul acesteia. Menirea Universității este aceea de a genera cunoaștere prin competență educațională și de a o transfera către studenții ei și către societate.

Domeniul de licență

Numărul de studenți înmatriculați la studii de licență în cele 4 facultăți a crescut anual, până la 10452, atingându-se cifrele maxime la majoritatea programelor de studii. Această creștere se poate observa atât prin numărul mare al locurilor finanțate de la bugetul de stat (6337), cât și prin creșterea capacității de școlarizare pentru modulul de limba engleză.

Datorită numărului mare de candidați, suntem una dintre puținele universități care organizează admitere de tip concurs la toate programele de studii.

În cadrul Facultății de Medicină sunt înmatriculați 1500 studenţi străini la programul de studii universitare de licență în limba română (atât pe locuri finanţate de la buget, dar şi pe cele în regim cu taxă), cât și studenți înmatriculați la programul de studii universitare de licență în limba engleză (modulul de limba engleză - regim cu taxă).

În cadrul Facultății de Medicină Dentară sunt înmatriculați 253 studenţi străini la programul de studii universitare de licență în limba română (în regim cu taxă).

În cadrul Facultății de Farmacie sunt înmatriculați 45 studenţi străini la programul de studii universitare de licență în limba română.

Programele analitice au fost revizuite, dar persistă încă, la unele discipline, în special la cele preclinice, redundanțe, cu numeroase date cu utilitate limitată pentru practică.

A fost inițiat deja programul de studiu al abilităților practice de învățare prin simulare pe manechine, dar la nivel de curriculă există omisiuni legate de comunicarea, managementul aptitudinilor profesionale și cercetarea clinică realizată de studenți.

Domeniul de masterat

Cifra masteranzilor înmatriculați la programele de masterat oferite de către UMFCD a rămas relativ constantă, dar mică. Acest aspect este explicabil prin statutul special al celor trei programe de studii: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, care în conformitate cu Directiva Europeană 36/2005 conferă absolvenților atât diploma de licență, cât și cea de master, oferind comasat într-un program de studii atât absolvirea Ciclului I – studii universitare de licență cât și Ciclului II – studii universitare de master (exceptarea de la procesul Bologna).

Un aspect vizat este introducerea unor noi programe de masterat care să furnizeze competențe și calificări profesionale noi în corelație cu nevoile societății.

Domeniul de doctorat

Cu un număr de 1275 de doctoranzi înmatriculați la nivelul anului 2019, Școala Doctorală dispune de un remarcabil potențial uman. Cei mai mulți dintre doctoranzi sunt rezidenți, ceea ce crează uneori dificultăți în organizarea programului de cercetare științifică.

În prezent, valorificarea rezultatelor obținute de către doctoranzi necesită o susținere suplimentară din partea Universității pentru a crește atât vizibilitatea cât și calitatea diseminării.

Medicii și farmaciștii rezidenți

Sunt oficial afiliați Universității, la nivel anului 2019, în UMFCD, fiind înscriși un număr de 5879 de medici și farmaciști rezidenți. Planul general de pregătire se bazează pe curricula aprobată pe plan național, iar orele de pregătire teoretică și practică sunt normate în statele de funcții. În sensul respectării curriculei, UMFCD a colaborat cu Direcția de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale. În ultimii ani concursul de rezidențiat a fost organizat la nivel național, UMFCD participând activ la buna desfășurare a acestuia.

În prezent UMFCD reprezintă un punct de referință în formarea specialiștilor din domeniul Sănătate din România, prin oferta educațională largă, care acoperă nivelurile Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED) 5 - 8.

La nivel instituțional, pe baza tradiției și pe principiul continuității, vizez poziționarea UMFCD ca pol regional european în furnizarea de servicii educaționale în domeniul Sănătate. Prin asumarea acestui demers, îmi propun ca principală direcție de acțiune corelarea ofertei educaționale a UMFCD cu cerințele pieței și societății.

În acest sens, studentul, care este principalul beneficiar și centrul activităților de pregătire profesională, va alege UMFCD, deoarece va avea certitudinea dobândirii competențelorstate of the art” în subdomeniul în care își va desfășura activitatea.

UMFCD este o universitate care, prin misiunea sa, promovează excelența și competitivitatea. Până în anul 2016, excelența la nivel instituțional a fost promovată preponderent prin susținerea publicării rezultatelor cercetărilor întreprinse. Din anul 2017, accentul a fost pus pe stimularea interdisciplinarității și a competitivității prin publicarea rezultatelor în reviste cu mare impact, vizând zona bio-medicală.

În prezent UMFCD este cotată între pozițiile 201-300 în ”Academic Ranking of World Universities” (Top Shanghai), pe domeniul ”Medical Sciences”, în contextul în care, în 2017-2018, TOP 500 Shanghai a cotat Universitatea între pozițiile 401- 500 (http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/clinical-medicine.html).

În clasificarea URAP (”University Ranking by Academic Performace”), clasificare internațională bazată pe rezultatele cercetării indexate în ”Web of Science”, pentru perioada 2019-2020, UMFCD se situează la nivel mondial pe poziția 1027 (cu o creștere de 202 poziții față de poziția deținută în clasificarea pentru 2017-2018, și cu peste 700 de poziții față de 2010). UMFCD ocupă prima poziție în acest top dintre Universitățile de Medicină și Farmacie din țară (în urcare cu o poziție față de clasificarea anterioară). Tot în acest top, ea este precedată de doar trei Universități românești multi-profil (https://www.urapcenter.org/Rankings/2019-2020/world-2019).

În perioada 2014-2018 au fost publicate un număr de 3581 articole indexate în bazele de date ”ISI Web of Science Core Collection”. Dinamica publicării subliniază o continuă creștere a numărului de articole publicate în fiecare an, de la 523 în 2014, la 943 în 2018. Procentual, articolele publicate în revistele din Q1 sunt cele mai numeroase (aproximativ 32% din totalul publicațiilor), evidențiind orientarea spre cercetarea de excelență a cercetătorilor din UMFCD.

În acest context, scopul meu este accelerarea eforturilor de transformare a UMFCD într-o Universitate de elită pe plan mondial, una din primele 100 de universităţi de medicină ale lumii, printr-o atitudine responsabilă, deschisă şi flexibilă, promovând principiul de investiție pentru performanță.

Voi încerca să încurajez eforturile și colaborarea inter- și transdisciplinare pentru cercetarea științifică, cu predilecție în acele domenii care reorientează și transformă medicina secolului XXI într-o medicină inovativă, digitalizată și personalizată și prin creșterea vizibilitățíi cercetării pe plan mondial.

În domeniul activităţii de internaţionalizare, în cursul ultimilor ani, au fost susținute din fonduri UMFCD tot mai multe deplasări ale cadrelor didactice în țară și în străinătate în scop științific și profesional. A crescut progresiv și numărul studenților care au efectuat mobilități prin programul ERASMUS și a fost inițiat programul de mobilități ERASMUS pentru cadre didactice. Concomitent cu creșterea numărului de studenți participanți la programul ERASMUS, a crescut și numărul de studenți străini care au efectuat mobilități ERASMUS de studiu la UMFCD, ceea ce arată creșterea interesului studenților străini față de Universitatea noastră.

În ceea ce priveşte modulul de limbă engleză, s-au efectuat campanii de promovare a Universităţii pe site-uri de internet internaţionale, specializate în promovarea academică, cum sunt  ”EuroEducation.net” și ”studyinternational.com”.

Prin accesarea fondurilor de dezvoltare instituțională, în cadrul activităților de internaționalizare, s-a efectuat modernizarea versiunii în limba engleză a site-ului de internet al Universității, dezvoltarea și actualizarea Ghidului Studentului Internațional, a fost creat primul Manual de identitate vizuală a UMFCD și totodată a fost intensificată reprezentarea UMFCD la târgurile educaționale naționale și internaționale.

Lista completă a acordurilor încheiate de către UMFCD a ajuns la un număr de 115 acorduri inter-instituționale. Acordurile inactive sunt renegociate și reînnoite în funcție de solicitările membrilor comunității academice și în funcție de disponibilitatea universităților partenere pentru desfășurarea unor mobilități / activități de cercetare în colaborare cu Universitatea noastră.

Pentru viitor îmi propun dezvoltarea programelor de mobilități, prin creșterea numărului acestora și echilibrarea raportului de mobilități ”outgoing” versus mobilități ”incoming”. Susțin dezvoltarea programelor de studii în limbi străine din cadrul Universității și pentru aceasta îmi propun să intensific promovarea internațională a UMFCD prin dezvoltarea și dinamizarea site-ului de Internet al Universității. Se va asigura astfel un flux continuu de informații de interes, în limbi de circulație internațională, prin campanii de promovare în mediile online, dar și prin participarea reprezentanților Universității la târguri educaționale internaționale.

Doresc să creștem numărul de parteneriate cu noi instituții de prestigiu, dar și să optimizăm comunicarea cu instituțiile cu care suntem deja parteneri, pentru a fructifica toate oportunitățile de colaborare și dezvoltare.

UMFCD dispune de spaţii şi imobile destinate activităţilor specifice programelor de studii derulate (săli de curs, laboratoare, bibliotecă, cămine, cantină, terenuri de sport).

Universitatea îşi desfăşoară activitatea de predare într-un număr de peste 180 de amfiteatre şi săli de curs, totalizând o suprafaţă de peste 16.379 mp.

Activitatea de lucrări practice şi seminarii se desfăşoară în cadrul disciplinelor clinice şi preclinice, în spaţii care au în total o suprafaţă de peste 15.313 mp.

În prezent procesului educațional se desfășoară în condiții acceptabile, dar clădirile aflate în prezent în patrimoniul universității sunt la limita necesităților în raport cu numărul de studenți înmatriculați. În acest sens, îmi propun reconsolidarea urgentă a clădirilor cu risc seismic și totodată extinderea suprafeței dedicate activităților clinice, preclinice și de predare, pentru a putea dezvolta suplimentar programele de studii și a îmbunătăți condițiile de studiu și siguranța studenților.

Activitatea clinică se desfăşoară în clinicile de specialitate ale spitalelor sistemului public din Bucureşti, studenţii având acces la un număr total de 18.326 de paturi de spital. În viitor îmi propun extinderea capacității de pregătire din zona clinică, prin semnarea de parteneriate cu instituții noi.

Căminele pentru studenți sunt în prezent suficiente pentru cazare, UMFCD fiind una dintre puținele universități care onorează toate solicitările. Modernizarea și dotarea lor a reprezentat una dintre proritățile mele pe perioada mandatului de Prorector. Astfel căminele U4 și U5 au fost modernizate complet în 2017 și 2018. La momentul actual, 70% din spațiile de cazare asigură condiții decente, adaptate perioadei pe care o traversăm. Căminele din Splaiul Independeței 46 și 48 vor intra și ele în reparații capitale la începutul anului viitor prin demersurile susținute întreprinse în ultimii 2 ani. Totodată, îmi propun renovarea și reamenajarea căminelor E si A2 pentru creșterea gradului de confort și a suprafeței destinate sălilor de lectură, dar și modernizarea în continuare a Căminelor U din complexul Regie.

În prezent, UMFCD traversează o perioadă bună din punct de vedere financiar, având un sold disponibil de aproximativ 211 milioane de RON (lei). Pe de o parte, finanțarea de la buget a crescut semnificativ (de la 73.2 milioane RON în 2012 la 159 milioane în 2019), fapt bazat pe strategia Universității la nivel de studenți bugetați și pe îndeplinirea indicatorilor luați în considerare de către UEFISCDI. Pe de altă parte, au crescut semnificativ fondurile extrabugetare, o mare parte provenind din taxele de studii.

Cheltuielile de capital și investiții în perioada 2012-2019 au fost ghidate de promisiunile primite de la autorități referitoare la susținerea dezvoltării Campusului UMFCD. De aceea, în această perioadă, aceste cheltuieli au fost centrate pe reparațiile urgente. De notat ar fi însă că un procent de aproximativ 35% din aceste cheltuieli de capital au fost direcționate spre proiectele pe care le-am susținut în perioada mandatului de Prorector responsabil cu probleme studențești, în vederea îmbunătățirii condițiilor de cazare și cantină.

Cheltuielile de personal reprezintă un aspect foarte important, care condiționează atractivitatea pentru posturile didactice și nedidactice.

UMFCD și-a susținut propriul personal prin acordarea de sporuri și stimulente, astfel încât drepturile salariale să fie cât mai apropiate de valoarea muncii prestate. Aceste cheltuieli au ajuns în perioada anilor 2012-2019 să se dubleze.

În contextul unei ponderi reduse a cheltuielilor totale de capital înregistrate în ultimii ani, valoarea cheltuielilor de personal a avut o reprezentativitate din ce în ce mai mare în rândul cheltuielilor totale ale Universității.

Pentru viitor, îmi propun continuarea susținerii recunoașterii muncii personalului UMFCD și stimularea performanței în conjuncție cu creșterea investițiilor necesare reconsolidării și extinderii UMFCD prin acțiuni rapide.

Toate acestea le voi asocia cu activități ce vor viza suplimentarea veniturilor Universității pentru asigurarea sustenabilității, în vederea posibilității de a acorda stimulente financiare bazate pe criterii calitative și construirii unei metodologii pentru acordarea gradațiilor de merit.

Serviciile digitale din interiorul Universității s-au dezvoltat foarte mult în ultimii 3 ani. Site-ul web al Universității a trecut print-un radical proces de modernizare începând cu anul 2016.

Softul de gestiune a școlarității și carnetul studentului au devenit operaționale la nivelul Facultății de Medicină și progresiv au fost implementate și la celelalte facultăți.

A fost realizat un parteneriat cu gigantul Google pentru a susține universitatea în procesul de digitalizare. Astfel s-a implementat un nou sistem de ”e-mail”-ing instituțional de tipul @umfcd.ro pentru toți membrii comunității academice, în așa fel încât aceștia să aibă acces și la toate beneficiile furnizate de Google cu titlu gratuit (sistem de e-mail, acces nelimitat la ”Google Drive”, ”google.Classroom”, ”hangouts”, etc.)

Platforma de raportare a rezultatelor cercetării a fost schimbată și dinamizată și este în curs de operaționalizare. Softul de resurse umane și cel financiar contabil au fost modernizate pentru a fi compliante cu modificările legislative.

A fost instituit un sistem de ”ticketing” electronic pentru a îmbunătăți trasabilitatea cererilor de suport și depanare informatică provenite de la discipline și de la structurile administrative. În anul 2015, s-a dezvoltat un nou soft dedicat Concursului de Admitere și s-a operaționalizat funcția de preînscriere electronică a candidaților cu validare la ghișeu. A fost realizată o platformă electronică pentru înscrierea studenților străini ce a fost utilizată cu succes la înscrierea pentru anii 2018 și 2019.

De asemenea, au fost implementate și sisteme de protecție cibernetică de tip “firewall” pentru toate locațiile UMFCD.

În locațiile din Palatul Facultății de Medicină a fost pus la dispoziția studenților acces wireless la serviciile de internet. În căminele U4-U5, care au fost modernizate complet, a fost efectuată o cablare structurată și a fost dată în folosință o nouă rețea de servicii de internet.

Amfiteatrele și sălile de curs au fost digitalizate prin achiziție de aparatură de video-proiecție. Structurile administrative au fost dotate cu echipamente de calcul și videoproiecție în funcție de fondurile disponibile și de dotarea locală.

În prezent, îmi propun continuarea activităților de digitalizare, vizând în principal dotarea tuturor structurilor didactice și administrative cu echipamente IT care să le permită buna funcționare. În ceea ce privește partea de ”software”, doresc să obțin integrarea tuturor platformelor existente, cât și dezvoltarea și implementarea de noi funcționalități dedicate membrilor comunității UMFCD.

Congresul UMF “Carol Davila” din Bucureşti, eveniment anual cu un important rol educaţional pentru comunitatea medicală din România, ajuns la cea de-a șaptea ediție, a reunit până în prezent peste 24.000 de participanţi, 900 de lectori (membri ai Academiei Române, profesori, conferenţiari, medici) şi 40 de invitaţi străini, reputaţi profesori de renume internaţional, cărora le-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa. Pe lângă scopul iniţial, de abordare a pacientului din perspectiva interdisciplinară, un alt obiectiv, devenit din ce în ce mai pregnant, este acela de a pune la dispoziția tinerilor cercetători și medici oportunitatea de a-și prezenta lucrările științifice, de a le discuta în plen în cadrul competiției dedicate Tânărului Cercetător, de a face schimb de experiență cu specialişti din România şi din străinătate. În acest fel, congresul contribuie la formarea unei comunități medicale de elită și la creșterea vizibilității UMFCD, atât în plan intern, cât și pe plan extern.

 ,,International Medical Students Congress of Bucharest” (IMSCB) este un proiect ce își propune să creeze un mediu educațional aparte care să contureze și să întrețină o relație strânsă între lumea medicală autohtonă și cea internațională. Evenimentul organizat de către Societătea Studenților în Medicină din București (SSMB) în strânsă colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie ,, Carol Davila” din București, a ajuns la cea de-a treia ediție în 2019. Acesta reprezintă un alt contributor important pentru creșterea vizibilității UMFCD.

Pentru viitor îmi propun să asigur continuitatea proiectelor devenite deja tradiție. Consider că aceste acțiuni aduc un plus de valoare formării personalității studenților și tinerelor cadre didactice și ar trebui continuate în mandatul următor. Totodată, îmi doresc să dezvoltăm și mai mult parteneriatele cu instituțiile publice și private din România, spre a crea un pol regional de excelență capabil să atragă mai mulți studenți români și străini și cât mai multe proiecte Europene prin apelurile care se vor deschide în cadrul noului program Horizon Europe.

TOP