MANAGEMENT EFICIENT ȘI TRANSPARENT

Vom implementa sisteme de management modern, cu procese transparente și responsabile care să susțină demersurile de creștere a calității și competitivității la nivelul universității și a vizibilizății acesteia pe plan internațional, prin promovarea și dezvoltarea unei culturi a calității în toate domeniile vieţii academice, în vederea atingerii excelenţei.

Activități

 • Accesarea cât mai eficientă a fondurilor de finanțare instituțională (bază/suplimentară/dezvoltare instituțională) și complementară de la Ministerul Educației.
 • Creșterea veniturilor din alte activităţi, atât prin crearea de parteneriate strategice cu mediul economico-social, cât şi prin dezvoltarea altor activităţi conexe, inclusiv prin creşterea capacităţii de accesare a fondurilor europene nerambursabile.
 • Dezvoltarea fundației UMFCD care sa sprijine real și activ derularea proiectelor educaționale, de cercetare și de responsabilitate socială.
 • Identificarea și atragerea de investitori privați pentru modernizarea clădirilor universității, inclusiv renovări, extinderi și îmbunătățiri ale facilităților existente.
 • Finalizarea procesului de intabulare a tuturor clădirilor și terenurilor din patrimoniul universității şi valorificarea eficientă a celor neprofitabile.
 • Identificarea și valorificarea spațiilor disponibile în scopuri publicitare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru a genera venituri suplimentare la bugetul universității.

Activități

 • Crearea și consolidarea unor comisii sau departamente specializate în asigurarea calității, cu atribuții clare și responsabilități bine definite.
 • Revizuirea și îmbunătățirea politicilor, planurilor și procedurilor legate de asigurarea calității, inclusiv dezvoltarea unor instrumente specifice pentru monitorizarea și evaluarea calității.
 • Dezvoltarea și implementarea unor programe de formare și instruire pentru personalul UMFCD, cu accent pe practicile și standardele de asigurare a calității.
 • Creșterea capacității instituționale pentru implementarea politicii de calitate a UMFCD și dezvoltarea mecanismelor interne de îmbunătățire continuă a calităţii în UMFCD, inclusiv prin pregătirea specifică a personalului implicat.
 • Implementarea coordonată a măsurilor necesare pentru menținerea și îmbunătățirea standardelor de acreditare impuse de ARACIS.
 • Participarea la oportunități de pregătire și la evenimente organizate de ARACIS și la activități naționale și internaționale privind managementul calității și susținerea cadrelor didactice pentru a deveni evaluatori ARACIS.
 • Consolidarea sistemului de asigurare a calității la nivelul studiilor doctorale, prin îmbunătățirea mecanismelor de selecție și de evaluare a conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi, evaluarea anuală a calității programelor doctorale și a îndeplinirii indicatorilor ARACIS.
 • Creșterea capacității de implementare a Standardelor de Control Managerial Intern.
 • Dezvoltarea și implementarea auditurilor interne cu scopul îmbunătățirii continue a proceselor și a rezultatelor.
 • Desfăşurarea anuală a autoevaluării sistemului de control intern/managerial.
 • Recertificarea UMFCD conform ISO 9001.

Activități

 • Implementarea consecventă a procedurilor și mecanismelor de asigurare a calității la nivelul tuturor structurilor din UMFCD.
 • Optimizarea colaborării și a comunicării între discipline și decanate, respectiv rectorat prin stimularea comunicării electronice printr-un sistem de ticketing pentru creșterea trasabilității și transparenței.
 • Creșterea stabilității, a predictibilității și a transparenței tuturor proceselor din UMFCD.
 • Digitalizarea proceselor gestionate de aparatul auxiliar-didactic.
 • Susținerea unei comunicări permanente cu Sindicatul ca partener în dezvoltarea Universității.
TOP