INTERNAȚIONALIZAREA

CONSOLIDAREA VIZIBILITĂȚII ÎN PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL CA UNIVERSITATE DE ELITĂ PENTRU FORMAREA ÎN PROFESIILE MEDICALE

Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor naționale și internaţionale

 • Încheierea de parteneriate/consorții cu instituţii de prestigiu, pentru promovarea reciprocă a excelenței academice.

 • Analizarea și actualizarea tuturor protocoalelor de cooperare internaţională prin evaluarea acţiunilor realizate în cadrul acestora şi renunţarea la acordurile internaționale rămase formale.

 • Implicarea universității în ”clustere” europene și naționale de sănătate pe diverse specialități.

 • Încheierea de acorduri și parteneriate cu ambasadele străine în vederea eficientizării activităților operaționale necesare pentru obținerea vizelor pentru candidații străini și pentru promovarea ofertei educaționale a UMFCD de către acestea.

 • Promovarea internațională susținută a ofertei educaționale cu predare în limbi străine, astfel încât UMFCD să atragă mai mulți studenți de peste hotare.

 • Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu personalitățile ce dețin titlul de Doctor Honoris Causa.

 • Lansarea evaluării și acreditării internaționale a UMFCD.

 • Dezvoltarea capacității instituționale a Compartimentului de Relații Internaționale prin alocarea de resurse logistice și financiare, inclusiv operaționalizarea sistemului de referenți de specialitate pe diferite zone geografice, în vederea asigurării sprijinului necesar tuturor celorlalte structuri din Universitate pentru procesul de internaționalizare și pentru toate deplasările în străinătate.

 • Favorizarea schimburilor inter-universitare și internaționale de studenți și de cadre didactice prin programe de tip (SCOPE&SCORE, ERASMUS, TransMed, ERSAMUS+ și alte colaborări bilaterale) și extinderea programelor la toate facultățile din UMFCD; noi categorii de mobilități Erasmus teaching (asistenți universitari), doctoranzi și personal didactic auxiliar și administrativ.

 • Organizarea de şcoli de vară și cursuri cu participarea profesorilor invitați și a studenților din străinătate.

 • Susținerea ”International Medical Students Congress of Bucharest” pentru atragerea unui număr mai mare de participanți străini.

 • Susținerea Congresului anual al UMFCD din Bucureşti.

 • Extinderea prezenţei membrilor comunităţii academice în lumea ştiinţifică și în organizațiile internaţionale, în scopul promovării imaginii universității noastre.

Eficientizarea comunicării publice și transparentizare

 • Reorganizarea structurilor cu rol de comunicare și relaţii publice.

 • Publicarea hotărârilor și a modificărilor survenite în cadrul actelor normative, în format deschis (metodologii, regulamente, hotărâri ale Consiliului de Administrație, ale Senatului Universitar, ale consiliilor profesorale și ale comisiilor).

 • Realizarea unei secțiuni distincte pe website-ul Universității, unde să se publice rapoartele, analizele și pozițiile organizațiilor studențești legal constituite și ale reprezentanților studenților.

 • Instituirea funcției de purtător de cuvânt al UMFCD, care să gestioneze comunicarea oficială a Universității.

Îmbunătățirea identității vizuale a Universităţii

 • Îmbunătățirea interfeței website-ului prin consultarea studenților și a partenerilor educaționali și traducerea conținutului esențial în limbile engleză și franceză.

 • Creșterea vizibilității UMFCD pe canalele sociale de comunicare.

 • Organizarea anuală a congresului UMFCD.

 • Modernizarea manualului de identitate vizuală și implementarea acestuia.

 • Crearea unui imn al Universității.

 • Promovarea muzeelor existente în UMFCD; dezvoltarea muzeului ”George Emil PALADE”.

 • Promovarea şi consolidarea imaginii bibliotecii UMFCD.

 • Promovarea evenimentelor culturale și sportive ce sunt organizate în cadrul UMFCD.

 • Susținerea demersurilor legislative pentru specificarea pe Diploma de medic specialist a numelui universității absolvite.

 • Continuarea realizării de parteneriate cu instituții culturale naționale și internaționale pentru organizarea de evenimente comune și promovare reciprocă.

 • Stimularea participării membrilor comunității la competiții sportive naționale și internaționale.

 • Promovarea UMFCD în cadrul târgurilor educaționale și la alte evenimente de profil, în țară și străinătate.

 • Modernizarea Editurii UMFCD și promovarea produselor acesteia.

 • Implementarea unui sistem electronic de informare periodică a comunității UMFCD cu privire la evenimentele recente.

TOP