ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A PROCESULUI EDUCAȚIONAL

Corelarea programelor de studii ale UMFCD cu programele academice naționale și europene

 • Monitorizarea programelor de studii şi susţinerea acestora pentru a se menţine în categoria A, în cadrul următorului proces de ierarhizare și clasificare a universităților.

 • Dezvoltarea învățământului centrat pe student/doctorand/rezident, cu accent pe utilizarea metodelor interactive de învățare și a accesului la tehnologie.

 • Adaptarea continuă a programelor educaționale și a planurilor de învățământ la cerințele pieței muncii în context european și global, și luând în considerare inovația și digitalizarea, cu accent pe dezvoltarea acelor competențe profesionale și transversale care asigură răspunsul adecvat la nevoile societății și ale pacienților.

 • Dezvoltarea liniilor de studiu tradiționale prin promovarea unor platforme din zona pedagogiilor inovative aplicate la nivelul învățământului superior medical.

 • Acreditarea anului pregătitor pentru studenți în cadrul UMFCD cu o curriculă de pregătire.

 • Consolidarea și dezvoltarea programelor de studii de doctorat și a programelor postdoctorale.

 • Promovarea interdisciplinarităţii în cadrul programelor doctorale şi stimularea desfăşurării acestor studii în cotutelă, cu cadre didactice din universitățile din țară și străinătate.

 • Susţinerea procesului de acreditare a şcolii doctorale la nivel naţional/internaţional.

 • Dezvoltarea de noi programe de master în urma unor analize pe piața muncii.

 • Elaborarea unor instrumente de urmărit și raportat activitatea medicilor rezidenți din stagiile de practică plecând de la modele deja operaționale.

 • Promovarea cursurilor postuniversitare și acordarea de anumite competențe la finalizarea lor.

 • Optimizarea programelor de licenţă, masterat şi doctorat, în colaborare cu Universități partenere din ţară şi străinătate, cu accent pe oferta educațională cu predare în limbi de circulație internațională, pentru a stimula programele de schimburi de studenți sau cadre didactice.

 • Promovarea tuturor acțiunilor necesare îndeplinirii și dezvoltării criteriilor de evaluare și ierarhizare ale universităţilor şi ale programelor de studii în rândul cadrelor didactice și cercetătorilor științifici, în scopul îmbunătățirii finanțării publice.

 • Elaborarea unor programe noi de supraspecializare pentru asistentele medicale.

 • Participarea activă la demersul național de reformare a sistemului de învățământ superior și a sistemului de sănătate, cu definirea unui plan de carieră solid pentru studenții din profesiile medicale, pentru a crește motivația intrinsecă a acestora de a se specializa și a profesa în România.

Creșterea calității serviciilor educaționale ale UMFCD

 • Dezvoltarea unei strategii de atragere şi de menţinere a resurselor umane din cadrul Universităţii, concomitent cu asigurarea oportunităţilor de dezvoltare a carierei universitare în sinergie cu practica medicală în specialitate, respectiv de pregătire profesională continuă pe parcursul vieţii.

 • Asigurarea numărului necesar de cadre didactice pentru toate programele de studiu din Universitate.

 • Crearea unui mecanism transparent pentru atragerea şi menţinerea elitei academice în universitate, indiferent de vârstă.

 • Aplicarea generalizată și standardizată a sistemului de evaluare a personalului didactic din UMFCD de către studenți cu respectarea normelor academice specifice și a valorilor eticii medicale și profesionale.

 • Asigurarea stabilității sistemului de evaluare internă a cadrelor didactice, în sensul respectării unei corelaţii juste între cele două componente de bază ale activităţii acestora (activitatea didactică şi cea de cercetare).

 • Armonizarea valorii indicatorului număr de studenți per cadru didactic cu valoarea medie înregistrată în UE și optimizarea numărului de studenți pe serii și pe grupe.

 • Asigurarea unei structuri optime a numărului de studenți pe cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, doctorat și postdoctorat).

 • Încurajarea personalului didactic în vederea publicării online, pe platformele create în acest sens, a suporturilor de curs și a materialelor științifice dedicate dezvoltării personale și profesionale a studenților.

 • Introducerea și dezvoltarea programelor de studii cu predare în limbi de circulație internațională (pentru fiecare facultate).

 • Asigurarea accesului sistematic la programe de pregătire pedagogică pentru toate cadrele didactice.

 • Proiectarea și dezvoltarea unor programe de formare a personalului didactic din UMFCD în domeniul asigurării calităţii academice în colaborare cu alte instituții de învățământ superior.

 • Crearea unui acord temporar de colaborare cu un centru de simulare în vederea desfășurării de cursuri de pregătire universitară și postuniversitară (proiect cu rolul de a lărgi paleta de cursuri de pregătire, dar și în vederea estimării și dimensionării unui centru propriu).

 • Susținerea demersurilor pentru implementarea unui sistem de prestări servicii medicale contra cost la Facultatea de Medicină Dentară - pentru a se facilita accesul medicilor rezidenți la pacienți.

 • Efectuarea unor demersuri pentru implementarea unui sistem de cursuri online, în colaborare cu colegiile profesionale și societățile de profil, pentru stagiile de pregătire în rezidențiat.

 • Crearea de parteneriate cu cabinete private de medicină dentară în vederea facilitării accesului studenților la practică privată prin desfășurarea de activitate medicală supervizată pentru studenți și rezidenți.

 • Susținerea personalului didactic și de cercetare în vederea dezvoltării și consolidării carierei academice.

 • Susținerea demersurilor de preluare a organizării și desfășurării Rezidențiatului de la Ministerul Sănătății de către Universitățile de Medicină și Farmacie.

 • Continuarea demersurilor de asigurare a omogenității, reproductibilității și transparenţei procesului de evaluare a studenţilor.

Asigurarea unei baze materiale competitive pentru desfășurarea unui învățământ de calitate

 • Modernizarea bazei materiale a UMFCD pentru a asigura accesul studenților la echipamente de ultimă generație.

 • Modernizarea actualelor spații de învățământ și extinderea cu noi spații necesare procesului didactic.

 • Încurajarea și facilitarea accesului la metode de învățare centrate pe tehnologie și digitalizare (”live streaming” din sala de operație, implementare sisteme de videoproiecție și videoconferință).

 • Favorizarea accesului la metode de învățare bazate pe tehnologie și digitalizare de tipul centre de simulare în domeniul Sănătate.

 • Consolidarea Palatului Facultății de Medicină.

 • Continuarea demersurilor pentru dezvoltarea campusului UMFCD.

Optimizarea comunicării cu studenții

 • Creșterea performanțelor programelor de mentorat, tutorat în cadrul tuturor programelor de studii.

 • Sprijinirea inițiativelor Societăților studențești cu impact regional.

 • Facilitarea interacțiunii dintre studenți și secretariatele facultăților prin utilizarea unor instrumente online, precum și prin adaptarea programului de lucru cu publicul.

 • Facilitarea parcursului educațional pentru studenții internaționali prin traducerea tuturor regulamentelor interne, a contractelor de studiu, de cazare și a informațiilor utile în limba engleză.

 • Extinderea implementării functionalităților sistemului de gestiune informatizată a studenţilor și a şcolarităţii la nivelul celor patru facultăţi.

 • Elaborarea Calendarului studenţilor în care vor fi cuprinse principalele activități studențești, cum ar fi: perioada sesiunilor de evaluare, termenele de plata taxelor şcolare, de mobilitate academică, reînmatriculări, prelungiri de şcolaritate etc.

 • Modernizarea sistemului de informatizare a procesului administrativ în relația cu studenții: utilizarea paginii personale pentru cereri adresate facultății (adeverință electronică, situație școlară electronică etc).

TOP