CONSOLIDAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE: DE LA CANTITATE LA CALITATE

 • Asigurarea unui climat de muncă prietenos și colegial în cadrul căruia cadrele didactice, cercetătorii și studenții să fie tratați cu respect.

 • Susținerea demersurilor pentru creșterea integrării clinice a cadrelor didactice la 7 ore pe zi, pentru a se reduce discrepanța creată în urma măririi salariilor medicilor din sistemul public de sănătate.

 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru cadrele didactice, adaptate nevoilor specifice ale acestora.

 • Realizarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul instituției care să reglementeze condițiile de muncă specifice ale personalului didactic și auxiliar din departamentele și clinicile universitare.

 • Crearea unui nou Regulament de alegeri al reprezentanților angajaților nesindicalizați bazat pe principiul nediscriminării și al egalității de șanse.

 • Încurajarea organizării unor programe de pregătire continuă și a unor acțiuni de tip ”team-building” ale departamentelor și colectivelor din universitatea noastră.

 • Eficientizarea comunicării prin dezvoltarea dialogului social, creșterea transparenței în luarea deciziilor și realizarea de întâlniri periodice ale conducerii universității cu cadrele didactice din departamentele fiecărei facultăţi, având ca scop centralizarea problemelor apărute, în vederea soluționării lor, dar şi pentru transmiterea principalelor decizii luate de Consiliul de Administraţie.

 • Promovarea și acordarea gradațiilor de merit și a sporurilor salariale cadrelor didactice, cercetătorilor, personalului didactic auxiliar şi nedidactic și personalului tehnico-administrativ, pe criterii de performanţă specifice fiecărei categorii de personal.

 • Susţinerea departamentelor și facultăților pentru atragerea în învăţământ a celor mai buni absolvenţi ai programelor de doctorat.

 • Convocarea șefilor de departamente la ședințe regulate pentru posibilitatea coordonării activităților, dar și pentru a stabili strategiile de dezvoltare instituțională.

 • Stimularea performanțelor cadrelor didactice și de cercetare, prin susținerea participării la cursurile de pregătire continuă.

 • Creșterea transparenței în cadrul procesului de participare a membrilor comunității la proiectele cu finanţare europeană nerambursabilă obținute de Universitate.

 • Susținerea membrilor comunității pentru participarea la proiecte de întărire a capacităţii administrative în instituţiile publice (inclusiv prin susținerea acestora pentru ocuparea unor funcții de conducere pe bază de competențe).

 • Acordarea suportului UMFCD pentru activități desfășurate în afara universității noastre, în cadrul asociațiilor profesionale și de cercetare, prin realizarea unui set de proceduri care să permită desfășurarea de activități în universitate de către aceste asociații în condiții avantajoase pentru ambele părți.

 • Realizarea anuală a unui studiu cu privire la satisfacţia angajaţilor (atât cadre didactice, cât și personal administrativ) și analiza cauzelor de renunțare la cariera în UMFCD.

 • Realizarea unui program de ”peer-review” în cadrul evaluării colegiale obligatorii în vederea stimulării creșterii reflecției personale asupra activității didactice de predare.

 • Încheierea unor parteneriate pentru crearea de facilități financiare din partea băncilor pentru cadrele didactice, personalul administrativ și studenți.

 • Acordarea în continuare a bonurilor de masă pentru angajații Universității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • Luarea în considerare a propunerilor conducerii departamentelor și a facultăților pentru menținerea cadrelor didactice şi de cercetare în Universitate după împlinirea vârstei de pensionare.

 • Acordarea statutului de profesor emerit, după pensionare, cadrelor didactice care au contribuit substanţial la formarea studenţilor şi doctoranzilor, la creşterea prestigiului Universităţii și la activitatea ştiinţifică de înaltă calitate, în conformitate cu prevederile legale.

 • Regândirea criteriilor de promovare ale UMFCD prin creșterea ponderii activității didactice în procesul de promovare a cadrelor didactice.

 • Susținerea unor competiţii sportive şi artistice interfacultăţi, în scopul dezvoltării sentimentului de apartenenţă la comunitatea academică.

 • Încurajarea sindicatelor pentru repoziționarea lor în Universitate și comunicarea deschisă, permanentă cu acestea.

 • Încheierea de protocoale cu universități din țară, pentru efectuarea unor schimburi de locuri de cazare, la munte și la mare, pentru angajații UMFCD.

TOP