DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA RELAȚIILOR CU STUDENȚII

PRIN CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA VIAȚA ACADEMICĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR OFERITE ACESTORA

Stimularea participării studenților la procesele instituționale de luare a deciziilor

 • Încurajarea participării studenților în managementul transparent și performant al Universității.

 • Implicarea studenților în realizarea reformei curriculare (ținând cont de nevoile și interesele studenților).

 • Reglementarea participării, a cel puțin unui student la ședințele consiliilor departamentelor, în calitate de invitat.

 • Reglementarea participării reprezentanților studenților, cel puțin în calitate de invitați, la ședințele structurilor administrativ – funcționale.

 • Consultarea organizațiilor studențești legal constituite și/sau a studenților reprezentanți la numirea prorectorului pentru probleme studențești.

Susținerea programelor de burse și dezvoltarea acestora

 • Garantarea burselor şi a altor drepturi financiare legale, pe baza alocaţiilor primite de la bugetul de stat și prin depunerea anuală de proiecte la ministerul de resort pentru accesarea fondurilor de dezvoltare instituțională alocate pentru sprijinirea studenților cu probleme financiare.

 • Dezvoltarea unor parteneriate cu autoritățile locale, cu reprezentanți ai mediului privat sau cu alte entități în vederea augmentării fondului de burse.

 • Consultarea studenților privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de studiu şi a celor sociale.

 • Implicarea studenţilor în buna funcţionare a campusului universitar (cămine, cantină, bază sportivă etc.) cu dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la UMFCD.

 • Recunoaşterea activităţilor de excelenţă profesională a studenților, prin acordarea burselor de excelenţă pentru cercetare, spirit organizatoric, activitate culturală/sportivă, în limita fondurilor disponibile.

 • Sprijinirea studenților pentru a beneficia de mai multe locuri în tabere gratuite.

Diminuarea fenomenului de abandon universitar și optimizarea consilierii profesionale

 • Dezvoltarea activității Centrului de consiliere și orientare în carieră pentru a asigura consilierea unui număr cât mai mare de studenți și a organiza evenimente de carieră.

 • Monitorizarea studenților cu risc de abandon universitar și căutarea unor soluții specifice didactice sau de consiliere psihologică și emoțională.

 • Dezvoltarea personală a studenţilor pentru a dobândi mai multă autonomie, originalitate, creativitate, capacitate de comunicare, capacitate de elaborare de strategii şi politici, precum şi pentru a dezvolta abilităţi de adaptare la situaţii noi.

 • Dezvoltarea de parteneriate cu alte centre de carieră ale instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru oferirea de sprijin liceenilor în alegerea corectă a traseului educațional.

 • Dezvoltarea comunităţii ALUMNI, o componentă importantă pentru mediul academic și dezvoltarea profesională ulterioară, având în vedere potențialul și calitățile de care pot da dovadă reprezentanții acesteia.

Sprijinirea și stimularea participării studenților la evenimente științifice, culturale și sportive

 • Stimularea participării la evenimentele științifice, culturale și/sau sportive, la nivel național și internațional, a studenților Universității

 • Sprijinirea studenților pentru organizarea de manifestări culturale și științifice.

 • Sprijinirea activităților sportive ale studenților, prin organizarea de competiții sportive și finanțarea participării echipelor reprezentative ale studenților la competiții naționale și internaționale.

 • Facilitarea accesului la spațiile UMFCD special amenajate pentru activitățile sportive, în baza legitimației de student, în afara orelor didactice de sport, conform unui program prestabilit.

Sprijinirea activității organizațiilor studențești

 • Asigurarea dialogului permanent cu studenţii şi organizaţiile acestora, atât la nivel de facultate, cât şi la nivel de universitate.

 • Oferirea de sprijin organizațiilor studentești în realizarea anuală a Ghidului Studentului.

 • Întărirea cadrului instituțional pentru implementarea prevederilor Codului Studentului.

 • Evaluarea anuală a activităţii organizaţiilor studenţeşti și alocarea de fonduri special destinate pentru finanţarea proiectelor acestora.

 • Acordarea suportului necesar prin alocarea unor spații disponibile pentru organizarea de evenimente destinate dezvoltării profesionale a studenților.

Integrarea studenților cu cerințe educative speciale (dizabilități)

 • Evaluarea infrastructurii curente și adaptarea acesteia pentru studenții cu dizabilități.

 • Promovarea unor cursuri de pregătire a cadrelor didactice pentru a facilita interacțiunea cu studenții cu diferite tipuri de dizabilități.

Îmbunătățirea serviciilor de cazare, masă și asistență medicală

 • Aprobarea și implementarea unei strategii multianuale cu privire la investiția în cămine, elaborată împreună cu reprezentanții studenților.

 • Uniformizarea și modernizarea condițiilor de cazare, suplimentarea numărului de spații de învățare adecvate (săli de lectură).

 • Soluționarea tuturor cererilor de cazare ale studenților pe motive sociale, corelate cu rezultatele profesionale.

 • Menținerea reducerii taxelor la cazare pentru copiii cadrelor didactice, a gratuității pentru cazarea copiilor instituționalizați sau orfani.

 • Informatizarea sistemului de sesizare a problemelor întâmpinate de studenții locatari ai căminelor (caietul electronic de probleme) și managementul informatizat al acestor situații.

 • Asigurarea cazării pe toată durata anului la același cost.

 • Modernizarea accesului la internet în toate căminele UMFCD și îmbunătățirea securității cibernetice.

 • Oferirea de programe antivirus performante pentru toți studenții locatari în căminele universității, în baza unui parteneriat cu o companie românească de prestigiu internațional.

 • Extinderea capacității de servire a mesei studenților prin asigurarea unui program de funcționare la cantinele UMFCD până la ora 18:00 și prin deschiderea unei noi cantine.

 • Modernizarea cabinetului medical al Universității și asigurarea asistenței medicale pentru studenți.

 • Continuarea diversificării meniurilor la cantina studenţească şi adaptarea acestora la cerinţele studenţilor, prin elaborarea planurilor de meniuri pentru o perioadă de două săptămâni.

 • Neintroducerea adaosului comercial la alimentele destinate studenților Universității.

TOP