CONSOLIDAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE: DE LA CANTITATE LA CALITATE

 • Elaborarea unei strategii de dezvoltare a cercetării în Universitate pe termen mediu și lung.

 • Alinierea direcțiilor de cercetare prioritare la strategia Horizon Europe 2021-2027.

 • Reorganizarea departamentului de granturi și cercetare științifică din universitatea noastră, în vederea eficientizării suportului administrativ necesar pentru identificarea oportunităţilor de elaborare şi implementare ale proiectelor, pentru informarea periodică a membrilor comunității cu privire la aceste oportunități, dar și necesar redactării, depunerii, implementării și monitorizării proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale (inclusiv pentru proiectele cu finanţare europeană).

 • Creșterea vizibilității capacității de cercetare din universitate prin actualizarea continuă a platformei ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructures System).

 • Elaborarea unei metodologii privind evaluarea centrelor de cercetare din cadrul universității în scopul prioritizării alocării de fonduri pentru modernizarea bazelor de cercetare.

 • Consolidarea activităților centrelor de cercetare existente şi asigurarea unor relații mai strânse cu școlile doctorale și încurajarea implicării studenţilor de la programele de masterat şi doctorat în activităţi de cercetare interdisciplinare aplicative, prin crearea de echipe mixte de cercetare (cadre didactice şi studenţi).

 • Identificarea unor oportunități pentru sprijinul cercetătorilor în vederea efectuării prelucrărilor biostatistice avansate precum și a editării manuscriselor în limba engleză în vederea publicării articolelor științifice în revistele din zonele roșie și galbenă.

 • Încurajarea interdisciplinarității și a transdisciplinarității în cercetare, prin asigurarea colaborării între departamente și discipline pentru temele de cercetare și crearea de colective de cercetare care să asigure o perspectivă holistică și inovativă.

 • Implicarea bibliotecii în susținerea activității de cercetare științifică și inovare prin creşterea numărului de publicaţii achiziţionate, dezvoltarea fondului de carte electronică (e-books), oferirea accesului la bazele de date științifice specifice fiecărui domeniu de cercetare, achiziționarea de licențe pentru diverse programe software specializate și dezvoltarea schimbului interbibliotecar intern și internațional de publicaţii.

 • Realizarea de parteneriate cu instituțiile naționale responsabile de colectarea de date (Eurostat, Institutul Național de Statistică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) în scopul susținerii activităților de cercetare.

 • Încheierea de parteneriate şi menţinerea unor bune relaţii cu Academia Română, universități și institute naţionale de cercetare, precum şi cu staţiuni de cercetare în vederea participării la proiecte de cercetare naționale și internaționale.

 • Premierea activităţii de cercetare cu impact important în ierarhizarea naţională şi internaţională a universităţii, cu predilecție a activității de cercetare care s-a concretizat în publicații științifice din zonele roșie sau galbenă de indexare științifică, necesară pentru o mai bună poziționare a universității noastre în clasamentele de profil.

 • Susţinerea financiară transparentă a cadrelor didactice și cercetătorilor în vederea participării la conferințe internaționale de prestigiu, care să asigure creșterea vizibilității universității noastre și să contribuie la obținerea finanțării publice suplimentare.

 • Optimizarea raportării activității în cercetare - adaptarea platformei actuale de raportare a rezultatelor științifice la cerințele de raportare utilizate de unitățile din subordinea și coordonarea ministerului de resort pentru finanțarea învățământului superior și pentru evaluarea internă a cadrelor didactice.

 • Stimularea participării studenţilor de la programele de licenţă, masterat şi doctorat, la activitatea de cercetare, prin îmbunătăţirea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi susținerea participării la simpozioane și conferințe de profil.

 • Susținerea și dezvoltarea programului de burse interne de cercetare “Carol Davila” precum și a programului “Publish not perish”.

 • Susținerea activității de inovare, sprijinirea obținerii brevetelor de invenție, precum și a oportunităților de transfer tehnologic.

 • Sprijinirea inițiativelor de tip ”start-up” sau ”spin-off”.

 • Încurajarea participării doctoranzilor şi a cadrelor didactice la competiţiile pentru burse de cercetare doctorală şi postdoctorală în ţară şi străinătate.

 • Realizarea de acorduri cu centre de genetică naționale și internaționale în vederea susținerii cercetătorilor UMFCD în realizarea determinărilor genetice.

 • Menținerea acordului de colaborare cu biobaza din Institutul de Cercetare-Dezvoltare ”Victor Babeș” și susținerea procesului de creare de microbiobaze locale.

 • Operaționalizarea platformei de gestiune a proiectelor de cercetare pentru a transparentiza și a facilita administrarea acestora de către personalul administrativ și directorii de proiecte.

 • Susținerea revistei științifice a Universității în vederea cotării ISI.

 • Sprijinirea cadrelor didactice în vederea susținerii publice a tezei de abilitare, în vederea formării noilor coordonatori de doctorat și a dezvoltării programelor doctorale Europene.

TOP