ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT EFICIENT

CARE SĂ SUSȚINĂ DEMERSURILE DE CREȘTERE A CALITĂȚII ȘI COMPETITIVITĂȚII LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII ȘI DE INTERNAȚIONALIZARE A ACESTEIA

Îmbunătățirea capacității de finanțare a Universității și asigurarea sustenabilității

 • Accesarea cât mai eficientă a fondurilor de finanțare instituțională (bază/suplimentară/dezvoltare instituțională) și complementară, de la Ministerul de resort.

 • Creșterea veniturilor din alte activităţi, atât prin crearea de parteneriate strategice cu mediul socio-economic, cât şi prin dezvoltarea altor activităţi conexe, inclusiv prin creşterea capacităţii de accesare a fondurilor europene nerambursabile.

 • Dezvoltarea de noi programe de studii în limbi străine.

 • Înființarea unei fundații a UMFCD, care să sprijine real și activ derularea proiectelor educaționale, de cercetare și de responsabilitate socială.

 • Modernizarea clădirilor UMFCD prin atragerea de investiții private.

 • Finalizarea procesului de intabulare a tuturor clădirilor și terenurilor din patrimoniul universității şi valorificarea eficientă a celor neprofitabile.

 • Utilizarea spațiilor disponibile pentru publicitate, în vederea atragerii de venituri la bugetul Universității, conform prevederilor legale.

Promovarea unui management eficient și transparent

 • Menținerea nivelului actual al acreditării ARACIS.

 • Participarea la evenimente organizate de ARACIS precum și la manifestări naționale și internaționale care urmăresc însușirea principiilor de bază ale sistemelor de management al calității.

 • Alocarea resurselor financiare pe criterii reale cuantificabile.

 • Înființarea unui consiliu consultativ de experți în dezvoltare instituțională.

 • Susținerea implementării Standardelor de Control Managerial Intern (cf. Ordin 600 / 2018 al SGG).

 • Dezvoltarea și implementarea auditurilor interne cu scopul îmbunătățirii continue/îndrumării activităților și nu ca un instrument de pedeapsă.

 • Recertificarea UMFCD pe fluxurile de lucru debirocratizate conform ISO 9001.

 • Întocmirea unui raport anual de activitate pentru fiecare structură administrativă în parte.

 • Întocmirea unui raport anual de activitate pentru fiecare discliplină din cadrul facultăților.

 • Susținerea cadrelor UMFCD pentru a deveni membri în Registrul de Evaluatori ARACIS.

Optimizarea activităților departamentelor didactice, auxiliar-didactice și administrative

 • Flexibilizarea și simplificarea structurii organizatorice a Universității, în special în zona administrativă, prin găsirea unui echilibru numeric între personalul didactic și personalul

 • Reorganizarea și profesionalizarea Direcției General Administrative în vederea eficientizării serviciilor de achiziții publice și de urmărire a contractelor, prin angajarea de specialişti în domeniu.

 • Optimizarea comunicării între discipline și decanat, respectiv rectorat, prin stimularea comunicării electronice printr-un sistem de ”ticketing” pentru creșterea trasabilității și transparenței.

 • Stabilitatea mai mare, predictibilitatea și transparentizarea mai bună a tuturor procedurilor interne.

 • Digitalizarea proceselor gestionate de aparatul auxiliar-didactic prin operaționalizarea sistemului informatic de management al documentelor, cât și de inventariere electronică a bunurilor. Crearea unui intranet, de unde să se poată descărca toate documentele necesare diferitelor operațiuni.

 • Eficientizarea sistemului electronic de comunicare.

 • Susținerea unei comunicări permanente cu Sindicatul ca partener în dezvoltarea Universității.

TOP