ANALIZA SWOT

MEDIUL INTERN

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 1. UMFCD este cea mai mare Universitate de Medicină și Farmacie din țară, cu peste 10.000 de studenți pe an, acreditată ARACIS cu programe de studii clasa A.
 2. Universitatea beneficiază de o tradiție îndelungată și atinge cea mai înaltă poziție dintre universitățile de medicină din România în clasificarea URAP și Top 500 Shanghai.
 3. UMFCD se bucură de interesul unui număr foarte mare de candidați și al unei competiții acerbe la examenul de admitere, ceea ce îi conferă privilegiul selecției unor studenți cu pregătire generală foarte bună, potențial și interes spre excelență academică.
 4. Universitatea are un număr optim de cadre didactice pentru a îndeplini criteriile de calitate pentru procesul de învățământ.
 5. Corpul profesoral are o pregătire de înaltă ținută, în linie cu tradiția și prestigiul Universității ; cadrele didactice ale UMFCD au contribuții importante în domeniul cercetării avansate, în practica medicală de excelență, dar și în asigurarea expertizei necesare la nivel național și internațional în sectorul de sănătate (mulți dintre decidenții de nivel înalt din domeniul sănătății au fost cadre didactice ale UMFCD). UMFCD asigură participarea în consilii de administrație ale unor institute de excelență, la concursuri de manageri, în grupuri de lucru sau la reuniuni internaționale cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Comisia Europeană și Consiliul European (în particular pe perioada Președinției deținute de România).
 6. Universitatea dispune de o bază tehnico-materială extinsă pentru activitățile de învățământ și cercetare (peste 15.000 mp spații pentru activitatea preclinică, peste 18.000 paturi în spitale de renume, pentru activitatea clinică, 19 centre de cercetare, o bibliotecă extinsă și bine dotată, laboratoare de licență etc). Această bază tehnico-materială este modernizată și înalt tehnologizată pentru unele discipline/specialități.
 7. UMFCD oferă facilități multiple ale campusului (cămine pentru studenți - UMFCD fiind una dintre puținele universități care onorează toate solicitările de cazare, o bază sportivă modernă, cantine).
 8. Universitatea a beneficiat de un proces amplu de digitalizare în ultimii trei ani – reflectat prin instrumente informatice de management al școlarității, parteneriatul cu Google, acces gratuit la internet pentru studenți și cadre didactice, dotarea spațiilor de învățământ cu echipamente IT.
 9. Universitatea are o politică susținută de orientare spre societate și de susținere a studenților (Centrul de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională, burse sociale, burse doctorale, Congresul UMFCD, Congresul Internațional al Studenților).
 10. Accesul universal la materiale de formare și de cercetare (Biblioteca UMFCD prin fondul propriu de carte și resursele electronice accesibile prin biblioteca virtuală).
 11. Universitatea a dezvoltat excelente relații internaționale prin acorduri de colaborare, parteneriate cu instituții de prestigiu, profesori invitați, Honoris Causa
 12. Universitatea are o Editură proprie.
 13. Situația financiară a Universității este una favorabilă și cu perspective de îmbunătățire în viitor, fiind generată de strategia de dezvoltare instituțională, de contextul legislativ actual și de atractivitatea de care se bucură Universitatea în rândul studenților români și străini.
 14. Universitatea are ofertă educațională în limba engleză.
 1. Baza tehnico-materială nu este modernizată în totalitate. Unele dintre clădirile din patrimoniul Universității au nevoi urgente de reabilitare și/sau consolidare și există priorități majore de dotare cu echipamente.
 2. În cadrul unei tendințe tot mai evidente de dezvoltare a abordărilor centrate pe student și a metodelor de predare interactive, la unele discipline persistă pe alocuri unele redundanțe sau legături fragile cu abilitățile și competențele necesare pe piața muncii.
 3. Programele de mentorat și tutorat sunt încă într-un stadiu suboptim de dezvoltare.
 4. Sistemul de evaluare internă a cadrelor didactice valorizează activitatea de cercetare, dar pune accent insuficient pe activitatea didactică.
 5. Nu s-au realizat până în prezent evaluări ale satisfacției cadrelor didactice (inclusiv probleme organizaționale și soluții posibile); un asemenea demers ar favoriza o implicare directă a cadrelor didactice în definirea strategiei de dezvoltare instituțională a UMFCD.
 6. Activitatea practică a medicilor rezidenți în anumite stagii clinice este măsurată în manieră heterogenă, ceea ce vulnerabilizează validitatea evaluării pregătirii lor profesionale. Acces limitat al studenților și rezidenților la pregătirea bazată pe centre de simulare.
 7. La nivelul școlii doctorale există unele vulnerabilități, în special legate de vizibilitatea cercetării și de abordările interdiciplinare ale cercetărilor; există puține doctorate conduse în cotutelă.
 8. Raportarea instituțională a activității de cercetare prezintă unele probleme.
 9. Comunicarea cu organizațiile sindicale rămâne limitată.
 10. Organizațiile studențești reprezentative au un sprijin moderat în diseminarea opiniilor /luărilor de poziție.
 11. Birocrația specifică sistemelor administrative publice.
 12. Insuficienta dezvoltare a unei culturi organizaționale, suportive.

MEDIUL EXTERN

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 1. Profesiile medicale sunt profesii reglementate şi există un sistem de recunoaştere mutuală a calificărilor în UE. Libera circulație a profesioniștilor facilitează schimburile profesionale.

 2. Există o cerere în expansiune de personal medical atât în plan național, cât și la nivelul Uniunii Europene, cerere care reprezintă garanția unei cereri de formare în plină creștere pe termen scurt și mediu.

 3. Concurența ridicată la Concursul de Admitere permite selecția unor studenți valoroși.

 4. Costul anului de studiu la nivelul UMFCD este redus comparativ cu restul statelor UE, din această perspectivă România fiind deosebit de atractivă pentru viitori studenți din state UE.

 5. Climatul de securitate și facilitatea adaptării socio-culturale fac din România o țară atractivă pentru studenți internaționali din toate statele, ceea ce poate permite extinderea ofertei educaționale.

 6. Inițiativele de cercetare de la nivelul Uniunii Europene (Horizon Europe, Programul Comunitar de Sănătate) oferă un cadru propice de implicare în activitatea de cercetare de excelență și de creare de parteneriate cu alte universități și institute de cercetare din state UE.

 7. Programele de mobilitate reprezintă o modalitate excelentă de a crește vizibilitatea UMFCD.

 8. Reforma recentă din sistemul de sănătate creează oportunități de întărire a cooperării între sectorul academic și sistemul de sănătate.

 9. Progresul tehnologic și accentul pus pe inovație în domeniul sănatate accentuează nevoia și oportunitățile de cooperare inter- și transdisciplinară la nivel global.

 1. În condițiile mobilității studenților în statele UE și a facilităților acordate acestora (sau universităților care îi găzduiesc) există o concurență tot mai acerbă din partea sistemelor de învățământ universitar din UE.

 2. Tendința tot mai accentuată de migrație a forței de muncă înalt calificate din domeniul medical va accentua lipsa de predictibilitate în ceea ce privește nevoile de formare și de specializare la nivel național.

 3. Creșterea salariului pentru medicii din spitalele publice induce preferința netă pentru activitatea de furnizare de servicii medicale, în detrimentul calității de cadru didactic în învățământul superior medical.

 4. Dezechilibrul între finanțarea de la buget per student/rezident și costul real al pregătirii acestora.

 5. Infrastructura de sănătate învechită și lipsa continuității în direcțiile de reformare a sistemului de sănătate generează o motivație redusă pentru a profesa în România.

 6. Scăderea demografică a numărului de elevi poate genera efecte negative asupra numărului de candidați la toate ciclurile de studii.

 7. La nivelul societății românești există un curent de opinie mai curând negativ cu privire la performanța și potențialul sistemului public de sănătate și o atitudine mai curând negativă față de personalul medical.

 8. Sistemul de sănătate din România are cea mai scăzută finanțare din UE, ceea ce limitează posibilitățile de acces la tehnologie și implicit la servicii medicale performante.

TOP